Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Merkstrategie

Vertalen

Je merk is niet wat jij zelf zegt dat je bent, maar wat klanten over jou zeggen. Dus: hoe zorg je ervoor dat dat die twee overeenkomen? Door de daad bij het woord te voegen. Een merk bouwen kost tijd. Een gedegen merkstrategie is niet alleen het beginpunt voor herkenbare en consistente communicatie, maar ook het kompas dat je helpt om je belofte zelf te gaan leven in de praktijk.

Alle karaktereigenschappen van een merk moeten worden vastgelegd, zodat iedereen die er onderdeel van uitmaakt en het verhaal op consistente wijze kan uitdragen. Om je doelgroep te overtuigen van je bestaansrecht en jouw impact missie, heb je aansprekende uitingen nodig als een huisstijl, een website en een duidelijke boodschap. We ontwikkelen een concept waarin we jouw merk visueel, verbaal en qua beweging definiëren.

Als betekenisvolle onderneming of organisatie heb je een verandering voor ogen. Een missie, waarmee je iedereen die zich erin herkent wilt inspireren om ook tot actie over te gaan. Om ervoor te zorgen dat je beoogde doelgroep, Ă©n je interne organisatie weet wat hun te doen staat, helpen wij je bij het formuleren van je merkessentie.

  • We helpen je de essentie van je merk te concreet te maken

  • We helpen jou met de juiste strategie op weg naar verandering 

  • We stellen vast wat jou bijzonder maakt en wat je propositie is

Samen onderzoeken we in gestructureerde sessies wat de kern van je merk is, waarom het bestaat (merkessentie), welke toekomst je voor je ziet (visie), wat je merk daar concreet aan gaat bijdragen (missie) met welke waarden je dit gaat doen (kernwaarden). Ook onderzoeken we wat het merk belooft te gaan leveren aan de doelgroep (propositie) zodat je er direct achter komt of je aanbod de vraag ook beantwoordt.

"Making promises and keeping them is a great way to build a brand."
- Freddy Heineken
.
Als je de essentie van je merk kent, kun je verder bouwen.

Als Merkactivisten zetten wij onze creativiteit exclusief in voor merken waar we zelf in geloven. Van arbeidsparticipatie en inclusiviteit tot circulariteit en duurzaamheid. Afhankelijk van je vraagstuk, omvang of verdienmodel hebben wij de expertise en middelen in huis om van een visie, tot aansprekende communicatie te komen.

Strategisch partnerschap
Een idee of project uitbouwen tot merk is een flinke opgave. Het vereist inzet en toewijding. Als je je met gelijkgezinden omgeeft, wordt dat niet alleen makkelijker, maar ook leuker. Dat is wat we zelf doen, maar ook wat we jou willen bieden. We gaan voor samenwerking op de lange termijn.

Meer weten over Merkstrategieën?

Welke vraag je ook hebt, we beantwoorden ‘m graag - onder het genot van een kopje koffie. Bel of mail, dan spreken we af!

.

Sociale Benadering Dementie